چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ۸ فوریه ۲۰۲۳
ویجت ها و آخرین اخبار
تیتر یک و اخبار برگزیده
آخرین اخبار، ویجت ها و جدول ها

درباره دومین رویداد استاپ موشن بیشتر بدانید

محسن مشرقی، دبیر دومین رویداد استاپ موشن معتقد است که تجربــه تنفــس در دنیــای اســتاپ موشــن، خلاقیت و نــوآوری نوجوانــان را رشــد داده و شــکوفا خواهـد کـرد.
محسن مشرقی، دبیر دومین رویداد استاپ موشن معتقد است که تجربــه تنفــس در دنیــای اســتاپ موشــن، خلاقیت و نــوآوری نوجوانــان را رشــد داده و شــکوفا خواهـد کـرد.

هنرمندنیوز: استاپ موشن شاید یکی از رویدادهایی باشد که با ایجاد یک مسیر تربیتی در حوزه آن، مسیری را در زمینه تعالی کودکان و نوجوانان فراهم کند.

دومین دوره از این رویداد که با بهره گیری از تکنیک ها برگزار می‌شود، مرحله نهایی خود را پشت سر می‌گذارد.

دبیر دومین رویداد استاپ موشن و عضو شورای سیاستگذاری آن در مورد برپایی این رقابت گفت: «اســـتاپ موشـــن بیشـــتر بر روی تکنیک‌های داستانســـرایی برای تدوین یک روایـــت تمرکز دارد. امـــا ایـــن روش به طور کلـــی به عنوان یک شـــکل هنری خاص از انیمیشـــن، نوعی قصـــه گویی با تصویر است.»

مشرقی درباره دستاوردهای این رویداد برای گروه سنی شرکت کننده گفت: «نوجـوان در عالـم رسـانه، بـه جـای مخاطـب منفعـل، بـه یـک عنصـر فعـال و تولیدکننـده تبدیـل خواهـد شـد. همچنین توان تولید محتوا به نوجوانان اعتماد به نفس می‌دهد. از طرفی هم نوجوانان بــا کار کــردن در بــازارگاه وبســایت، انجــام پروژه‌های جــدی را تجربــه خواهنــد کــرد و ایــن تجربــه کمـک خواهـد کـرد تـا نگاهشـان بـه تولیـد محتـوا و انیمیشـن، از تفریـح بـه یـک کار جـدی عـوض شــود و نوجوانــان، آینــده کاری و شــغلی خودشــان را تولیدکننــده محتــوا و انیمیشن ســاز ببیننــد. بـا انتخـاب یـک پـروژه فعـال، مخاطـب درگیـر آمـوزش، تجربه‌اندوزی و نهایتـا زمینـه سـازی حضـور آتـی در بـازار کار می‌شود.»

او در ادامه با بیان اینکه تجربــه تنفــس در دنیــای اســتاپ موشــن، خلاقیت و نــوآوری نوجوانــان را رشــد داده و شــکوفا خواهـد کـرد، گفت: «تجربــه کار تیمــی یکــی از مهم‌ترین آورده‌های جشــنواره خواهــد بــود. نوجوانــان بــه بهانــه ســاخت اســتاپ موشــن کار تیمــی را تجربــه خواهنــد کــرد.»
او همچنین درباره مسیر رقابتی استاپ‌موشن اظهار کرده است: «مســـیر رقابتی استاپ موشـــن به عنوان اولین رویداد تخصصی نوجوانان با اســـتفاده از تکنیک اســـتاپ موشـــن در ایران برگزار می‌شـــود و ســـعی دارد هر ســـاله بـــا معرفی این حوزه بـــه هنرمندان و علاقه‌مندان جدید، ســـبد تولید و مصرف استاپ موشـــن را افزایش دهد.»

چه کسانی توانایی ساخت استاپ موشن دارند؟

مشرقی علت انتخاب استاپ موشن برای اهداف خلاقیت پردازانه کودکان و نوجوانان را چندوجهی بودن آن عنوان کرد و گفت: «انیمیشـــن اســـتاپ موشن هنری چند وجهی اســـت که در آن با وجوه شخصیت سازی، قصه، میزانسن، نور، صدا و تصویر با اســـتفاده از خلاقیت و هنرِ حرکت، مفهومِ اثر بیان می‌شود.»

او در ادامه اظهار کرد: «بـــا توجه به دسترســـی راحت و اســـتفاده نوجوانـــان از ابزارهـــای ارتباطی مانند: تبلـــت و تلفن همـــراه، ایـــن آثـــار می‌توانند در خانـــه، مدرســـه و دیگـــر مکانها با توجـــه به خالقیـــت و نوآوری علاقه‌مندان تولید شـــوند. اســـتاپ موشـــن در شـــرایط آماتوری نیاز به صرف هزینه‌ای ندارد. فقط ذهـــن خالق و همچنین تمرین در چگونگی ســـاختار مناســـب فیلم منجـــر به تولید یک اثر مطلوب خواهد شـــد.»

مشرقی درباره توانایی ساخت استاپ موشن گفت: «اسـتاپ موشـن یکـی از قالب‌های تولیـد محتواسـت کـه نوجوانـان می‌توانند بـه راحتـی و بدون هیـچ بهانه‌ای آن را یـاد بگیرنـد و شـروع کننـد. هـم جذابیـت بالایی برای مخاطـب دارد و هـم توانایـی سـاخت آن را دارنـد. سـاخت اسـتاپ موشـن بـا امکانـات خانگـی و خانوادگـی هـم شـدنی اسـت و الزامـا نیـاز بـه تجهیـزات حرفـه‌ای نـدارد. هـر چنـد در اختیـار داشـتن تجهیـزات حرفـه‌ای خروجـی کار را بـا کیفیـت‌تـر می‌کند امـا در ایـن مسـیر رقابتـی، خروجـی در درجـه اول اهمیـت ندارد و خلاقیت و رشـد افـراد در اولویـت قـرار دارد. اسـتاپ موشـن در دنیـا هـم اکنـون نیـز مطـرح اسـت و بـازار کار و مصـرف آن در داخـل و خـارج از کشـور در آینـده نیـز روشـن اسـت.»

مشرقی با تاکید مجدد بر اینکه اســـتاپ موشـــن در شـــرایط آماتوری نیاز به صرف هزینه‌ای ندارد، گفت: «استاپ موشن فقط با ذهـــن خلاق و همچنین تمرین در چگونگی ســـاختار مناسـب فیلم منجـــر به تولید یک اثر مطلوب خواهد شـــد.»

دبیر دومین رویداد استاپ موشن اضافه کرد: «طراحـــی فرآیند این رویداد مبتنی بر رشـــد و توانمندســـازی مهارت‌های بالقـــوه نوجوانان بوده و  همـــکاری با تولیدکنندگان پس از اتمام مســـیر نیز ادامه خواهد داشـــت.»
تمرکز بر شرکت کننده و مسیر رشد آن است

مشرقی در مورد تفاوت این رویداد با دیگر جشنواره‌های مشابه گفت: «معمولا در جشنواره‌ها، شـرکت کننـدگان آثـار خـود را ارسـال مـی‌کننـد و در داوری نهایـی آثـار برتـر انتخـاب می‌شوند و محـور توجـه و ارزش، صرفـا محصـول اسـت. امـا در ایـن رقابـت محـور توجـه در درجـه اول فـرد شـرکت کننـده و فرایند مسـیر رشـد فـرد شرکت کننده اسـت و در درجه بعـدی محصول باکیفیــت. چــون توقــع ایــن رقابــت دریافــت آثــار فاخــر از نوجــوان در ســال اول نیســت، بلکــه آشــنا شـدن نوجوانـان و رشـد آن‌هـا در مسـیر تولیـد اسـتاپ موشـن اسـت. اگـر بـه افـراد شرکت کننده توجـه شـود، در آینـده شـاهد آثـار فاخـر نیـز خواهیـم بـود. امـا اگـر بـه محصـول توجـه شـود، سال‌های بعـد شـاهد چهره‌های جدیـد چندانـی نخواهیـم بـود.»

مشرقی در پایان با بیان اینکه در ایـن رویـداد همـه تمرکـز بـر اختتامیـه نیسـت، گفت: «مخاطــب ایــن فراخــوان، افــراد حرفه‌ای و تولیدکننــدگان حرفه‌ای نیســتند، بلکــه علاقه‌مندان مسـتعد در بیـن دانش آموزان کشـورند؛ کسـانی کـه ممکـن اسـت تـا پیـش از ایـن هیـچ گونـه تولیـد محتـوای جـدی نداشـته باشند امـا در فرآینـد ایـن رویـداد بـه واسـطه بسـترهای ایجـاد شـده علاوه بـر کســب آموزش‌های لازم، رشــد می‌کنند و اثــر جدیــد و جــدی می‌سازند.»

مرحله نهایی دومین رویداد استاپ موشن با پشت سر گذاشتن ۶ رویداد در تهران و ۵ استان دیگر آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

تبلیغات

ارسال دیدگاه:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت ارسال دیدگاه خود ابتدا بر روی کادر «من ربات نیستم» کلیک کنید.
پس از تایید، دکمه «ارسال دیدگاه» نمایان خواهد شد که با کلیک بر روی آن می توانید دیدگاه خود را ارسال نمایید..