کارگردان «اسرار دریاچه» مطرح کرد:

نجات سینمای هنری در گرو یک کارگروه در «هنر و تجربه»

آمین ایثاریان معتقد است باید کارگروهی از سوی هنروتجربه و کسانی که دلسوز هنروتجربه هستند برای حفظ و نجات سینمای هنری و تجربی تشکیل بشود.