همایون شجریان در پاسخ به خبرنگار «هنرمندنیوز»

حاضرم برای مردم کنسرت‌ رایگان برگزار کنم

همایون شجریان در پاسخ به خبرنگار هنرمند در مورد گرانی بلیط های کنسرت و ناتوانی بسیاری مردم در تهیه بلیط کنسرت ها و قولی که همایون شجریان در مورد اجرای کنسرت رایگاه برای مردم و اینکه بعد از درگذشت استاد ...