ساخت چند مستند از زندگی فقها و علما

مستندهایی درباره آیت‌الله محمدتقی بهجت، علامه محمدرضا حکیمی، آیت‌الله علی صفائی حائری، آیت‌الله محمد کوهستانی، آیت‌الله سید مجتبی رودباری و آیت‌الله سید محمود حسینی شاهرودی در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی تولید شده است.