کنسرت-تست ۵۰۰۰ نفره در استادیوم "برسی" پاریس

پس از ماهها انتظار و رفت و بازگشت به فرنطینه، در پی کاهش شمار آلوده شدگان به ویروس کرونا به دنبال واکسن کوبی همه جانبه، سرانجام، شنبه شب، 5000 نفر توانستند از یک کسنرت لایو لذت ببرند. این ...