با حکمی از سوی دکتر مهدی سالم مدیر شبکه امید

اسماعیل ارجمندی به عنوان مدیر گروه تولید شبکه امید منصوب شد

دکتر مهدی سالم مدیر شبکه امید در حکمی اسماعیل ارجمندی را به عنوان مدیر جدید گروه تولید این شبکه منصوب کرد.