کتابخانه ملی میزبان سفیر قبرس

دیپلماسی فرهنگی، تاثیر گذارتر از دیپلماسی سیاسی

رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، در بازدید امروز سفیر قبرس از کتابخانه ملی گفت: امروز دیپلماسی فرهنگی می‌تواند از دیپلماسی سیاسی تاثیرگذارتر و اثر بخش‌تر باشد.