معاون میراث فرهنگی کشور خبر داد

بازگشت الواح هخامنشی منتظر مجوز اوفک

معاون میراث فرهنگی کشور گفت: بازگشت الواح هخامنشی به ایران منوط به مجوز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا(اوفک) ، بسته‌بندی و بیمه آنهاست.