حمیدرضا نعیمی:

امنیت شغلی هنرمندان از مظاهر تمدن شهری است

حمیدرضا نعیمی با تاکید بر ضرورت ثبت مشاغل هنری در وزارت کار گفت:بدون اجرای این برنامه نمی‌توانیم ادعا کنیم به مدنیت شهری پا گذاشته‌ایم.