کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران، افتتاح شد

کتابخانه و مرکز اسناد کمیسیون ملی یونسکو-ایران با حضور دبیرکل کمیسیون و جمعی از مدیران فرهنگی افتتاح شد.