فراخوان پویش «گالری مجازی» برای عکاسان تئاتر

فراخوان گام دوم پویش «گالری مجازی» برای تمامی عکاسان تئاتر منتشر شد.