فراخوان اولین و بزرگ‌ترین گروه کر مجازی ایران منتشر شد

فراخوان اولین و بزرگ‌ترین گروه کر مجازی ایران در انجمن موسیقی گلستان منتشر شد.