آمین صحرایی این بار با «پنجره» در راه کن

فیلم کوتاه «پنجره»پس از پايان مراحل فني براي حضور در جشنواره کن اماده خواهد شد.