اوون رویزمن فیلمبردار «جن گیر» درگذشت

فیلمبردار «جن گیر»، «ارتباط فرانسوی» و «شبکه» در ۸۶ سالگی از دنیا رفت.