فهرست اکران نوروزی تکمیل شد

فیلم «خورشید» پس از حذف از اسکار به همراه «هفته‌ای یک بار آدم باش» به اکران نوروزی اضافه شدند.