حوزه هنری در دهمین دوره نمایشگاه اینوتکس

حوزه هنری دیجیتال امسال به نمایندگی از حوزه هنری به صورت مجازی در نمایشگاه اینوتکس شرکت خواهد کرد.