حاشیه تهران داستان شد

رمان «این شهر تو را دوست ندارد» نوشته ابوالفضل بابازاده به تازگی منتشر شده است.