بارون میاد جَر جَر

بارون میاد جر جر / رو پُشتِ بونِ هاجر / هاجر عروسی داره / تاجِ خروسی داره... شاید باورش دشوار باشد؛ ولی واقعیت دارد؛ این ترانه را که در کودکی‌هایتان در کوچه‌ها می‌دویدید و می‌خواندید، احمد شاملو به نظم درآورده ...