توصیه‌نامه‌ای برای بازگشایی احتمالی موزه‌ها در زمان کرونا

انجمن موزه‌های آمریکا (AAM) از موزه‌های دنیا خواست تا در صورت احتمال بازگشایی موزه‌ها ملاحظاتی خاص را در نظر بگیرند.