تصویربرداری «باغ ماهی» به پایان رسید

تصویربرداری فیلم تلویزیونی «باغ ماهی» به کارگردانی سید مجید موسویان به پایان رسید.