باکس آفیس بریتانیا ۶۴ درصد جلو رفت اما هنوز ۲۸ درصد عقب است

در حالی که آمار گیشه فروش در سینماهای بریتانیا در سال ۲۰۲۲ با رشدی ۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ مواجه شده اما هنوز برای رسیدن به دوران پیش از پاندمی باید ۲۸ درصد رشد دیگر را تامین کند.