اقداماتی برای عبور از کرونا با کتاب

مدیرعامل موسسه خانه کتاب از راه‌اندازی پویش موضوعی «با کتاب کرونا را شکست می‌دهیم» و چند اقدام دیگر خبر داد.