۲۵۰ مین زادرور "لودویگ وان بتهوون" با ۹سمفونی، توسط ۹ ارکستر و در ۹ شهر

کانال بسیار وزین و فرهنگی "آرته" (فرانسه-آلمانی) شش ماه پس از 250 مین زادروز "لودویگ وان بتهوون"، آهنگساز بزرگ آلمانی (1770-1827)، ماراتون وار، در 9 شهر و توسط 9 ارکستر به رهبری 9 رهبر سرشناس، همه 9 سمفونی ...