درد دل‌های یک نویسنده سریال‌های تلویزیونی

من میرزابنویس هستم بگویید چه می‌خواهید تا بنویسم!

یک فیلمنامه‌نویس با بیان اینکه با گذشت سه سال از پخش سریالش هنوز دستمزدش را نگرفته است، از اعمال نظرها و فشارهایی که متوجه نویسنده‌هاست ابراز نارضایتی می‌کند.