محمدرضا احمدی در برنامه «شوت نزن عزیز»

برنامه رادیویی «شوت نزن عزیز» یک طنز رادیویی است که «محمدرضا احمدی» به عنوان یکی از مجریان برنامه در آن حضور دارد.