به انگیزه پخش «هفت روز و هفت ساعت»

مسابقه‌ای هیجان‌انگیز با شرکت‌کنندگانی خسته!

یک منتقد درباره مستندمسابقه، ساختاری که در دنیا با عنوان رئالیتی‌شو معرفی می‌شود، بر این باور است که «مخاطب امروزی حتی در برنامه‌های مستند به دنبال فرار از واقعیت‌های روزمره و تکراری است و دنبال هیجان و چیزهای تازه است.»