اجرای طرح «بهارانه کتاب» با ۲ میلیارد اعتبار

مدیرعامل خانه کتاب از اختصاص ۲۰ میلیارد ریال به طرح «بهارانه کتاب ۹۹» خبر داد و گفت یارانه خرید کتاب نیز ۲۰ درصد است.