حکایت سیر صدور مجوز برای فیلم - تئاتر

وقتی آن‌ها رکورد می‌زنند و ما درجا!

در شرایطی که پخش آنلاین فیلم - تئاترهای ایرانی بیش از ۲۰ روز است در پیچ و خم صدور مجوز گیر کرده، پخش آنلاین نمایش «فرانکشتاین» محصول «تئاتر ملی لندن» در مدتی کوتاه بیش از سه و نیم میلیون ...