سینماهای تایپه دو هفته تعطیل شدند

برای اولین بار از شروع شیوع کرونا، به سینماهای تایپه دستور داده شده تا تعطیل کنند.