مروری بر اقدامات انجام شده برای بازگشایی سینماها در دنیا

تجربه کشورهای چین، آمریکا، فرانسه، ایتالیا و انگلستان در بازگشایی سینماها منتشر شد.