تغییر مدیریت در زیر مجموعه معاونت هنری شهرداری

معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری از پنج انتصاب در بخش‌های زیرمجموعه این معاونت خبر داد.