آخرین وضعیت تولیدات سینمایی در روزهای کرونایی

تولیدات سینمایی با رعایت دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا ادامه پیدا می کند.