امیر جدیدی از انتخابی تیم ملی تنیس کنار کشید

امیر جدیدی از حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی تنیس انصراف داد.