گرم شدن آب و هوا در نروژ یک جاده باستانی را آشکار کرد

ذوب شدن یخ‌ کوه‌های نروژ، مسیر بزرگی در کوه «لندبرین» که  یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارتی دوران روم تا اواخر قرون وسطی‌ محسوب می‌شد را آشکار کرد.