معرفی آثار مرحله نهایی جایزه «مهرگان ادب»

هفت رمان و هفت مجموعه داستان مرحله نهایی جایزه «مهرگان ادب» و دو رمان نامزد بخش ویژه معرفی شدند.