برگزاری اختتامیه مجازی برای جایزه پژوهش سال سینمای ایران

اختتامیه چهارمین دوره جایزه پژوهش سال سینمایی به شکل مجازی برگزار می‌شود.