برگزیدگان جایزه «گنکور» معرفی شدند

 اسامی برگزیدگان چهار بخش جانبی  جایزه گنکور سال ۲۰۲۰ مشخص شد.