دبیر ششمین جشنواره آواها و نماهای رضوی:

موسیقی آیینه تمام نمای فرهنگ است

بخش رقابتی این جشنواره شامل شامل چاووشی‌خوانی، پیش‌خوانی تعزیه در حوزه‌های موسیقی نواحی مختلف ایران و موسیقی ردیف دستگاهی ایران بوده و بخش غیررقابتی شامل موسیقی نواحی مختلف ایران است.