«پاسپورت» به جشنواره ایسلانتیای اسپانیا راه پیدا کرد

فیلم کوتاه «پاسپورت» به کارگردانی کوشا افراسیابی به جشنواره ایسلانتیا راه پیدا کرد.