پیام دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس به جشنواره طراحی و احیای لباس اقوام خوزستان

مریم پورشهابی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور به جشنواره طراحی و احیای لباس اقوام خوزستان پیام داد.