حضور "سایه های بی خورشید" در بخش ویژه جشنواره لهستان

مستند «سایه‌های بی خورشید» به بخش ویژه برگزیدگان دوره های قبل جشنواره کراکو در کشور لهستان دعوت شد.