تعویق در انتشار فراخوان جشن مستقل فیلم کوتاه

انجمن فیلم کوتاه ایران درباره برگزاری جشن مستقل فیلم کوتاه اطلاعیه‌ای را صادر کرد.