جمع بندی آرای آکادمی جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تا ۲۰ آبان

آرای اعضای آکادمی دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران تا 20 آبان ماه جمع بندی خواهد شد.