برگزاری جشنواره دانشجویی نقاشی «ژکال» در گالری ملت

چهارمین دوره جشنواره دانشجویی نقاشی «ژکال» هفته پایانی فروردین ماه در گالری پردیس ملت برگزار می شود.