با ارزش بیش از یک میلیارد دلار؛

حراجهای بهاره کریستیز و ساتبیز

کریستیز و ساتبیز طی مجموعه حراج های بهاره خود آثار هنری به ارزش بیش از یک میلیارد دلار را به فروش خواهند گذاشت.