در ِ حمام «قوام‌الدوله» را گِل گرفتند!

رنگ سفیدِ دیوارها آن‌قدر با هم اُخت شده‌اند که اگر از وجودِ حمامِ "قوام‌الدوله" مطمئن نباشی، فکر می‌کنی راه را اشتباه آمده‌ای. محلی‌ها می‌گویند ورودی حمامِ ثبت ملی‌شده قوام‌الدوله را دو سالی می‌شود که گِل گرفته‌اند.