گفتگوی هنرمند با نقاش

حوری بنام: نقاشی جزو هنرهای هزینه دار است

حوری بنام، متولد بیست و هشت فروردین هزار و سیصد و هفتاد و شش، تهران، لیسانس نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ که در کارنامه هنری این آرتیست می توان به نمایشگاه های گروهی در خانه هنرمندان، گالری آرتیبیشن و ...