کاریکاتور کادر درمان در برابر کرونا

علیرضا احمدی خرم به تازگی اثری را تحت عنوان "کادر درمان در برابر کرونا" ترسیم کرده است.