/رمضان از نگاه موزه ملی ایران/

رونمایی از نسخه تاریخی جزء ۲۹ قرآن کریم

جزء ۲۹ قرآن کریم باقی‌مانده از دوره‌ سامانی، به خط کوفی و نوشته‌شده بر پوست در ۱۵۴ صفحه، از آثار تاریخی موزه ملی ایران است که در طرح معرفی آثار این موزه با مضامین قرآنی و هنر اسلامی معرفی می‌شود.