نرگس آبیار استاد افتخاری دانشگاه «شی‌ان» چین شد

نرگس آبیار کارگردان سینما استاد افتخاری دانشگاه «شی‌ان» چین شد.